หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ  

 

  ข้อบังคับกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ระเบียบกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ
 

 
 
 
 
 

ความเป็นมา  

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น โดยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร ซึ่งมิได้เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ ดังนั้นเงินที่นำส่งกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ จึงไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีผลบังคับใช้ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ เริ่มใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ.2559 เริ่มใช้เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559y

วัตถุประสงค์

พื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ อันจะก่อ ให้เกิดขวัญ กำลังใจ และมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

<
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)
2. คู่มือสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
 

 

4. สมาชิกอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560ให้สมาชิกติดต่อกองทุนเพื่อเซ็นรับทราบการโอนเงิน ตั้งแต่วันที่ 8 - 24 พฤศจิกายน 2560 แนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ประเภทออมทรัพย์มาด้วย

 
เวลาปฏิบัติงาน
เวลา 8.30 น - 16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์
หยุด เสาร์-อาทิตย์
 
 

ปฏิทินกิจกรรม เดือน พฤศจิกายน 2560

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

 หน้าหลัก  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง       ระเบียบกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ข้อบังคับกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ

 Design by Computer Center