ความเป็นมา

           กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น โดยสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์

           เพื่อเป็นแหล่งทุน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงานมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งทุนในการจัดหาประโยชน์ เพื่อเพิ่มพูนเงินกองทุนให้มีเสถียรภาพ

ผู้มีสิทธิ

           บุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ระเบียบข้อบังคับ