ความเป็นมา

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น โดยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร ซึ่งมิได้เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ ดังนั้นเงินที่นำส่งกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ จึงไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีผลบังคับใช้ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ เริ่มใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ.2559 เริ่มใช้เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

วัตถุประสงค์

พื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ อันจะก่อ ให้เกิดขวัญ กำลังใจ และมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

ระเบียบกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2548

ข้อคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ.2559

NEWข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2561

คู่มือสิทธิประโยชน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

เวลาปฏิบัติงาน

เวลา 8.30 น – 16.30 น. วันจันทร์ – ศุกร์

หยุด เสาร์-อาทิตย์

สถานที่ อาคาร 2 ชั้น 1 (อยู่ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กับสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

โทร. 02-244-5472-3

โทรสาร. 02-244-5472