ความเป็นมา

                กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ  เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น โดยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2548 ซึ่งมิได้เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติ ดังนั้นเงินที่นำส่งกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ จึงไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

                ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีผลบังคับใช้ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ปฏิบัติงานภายใต้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์

             มหาวิทยาลัยจัดตั้งกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อเป็นเงินกู้ยืมให้กับสมาชิก 

คณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ

ผลการดำเนินงาน

 

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 

เวลาปฏิบัติงาน

เวลา 8.30 น – 16.30 น. วันจันทร์ – ศุกร์

หยุด เสาร์-อาทิตย์

สถานที่ อาคาร 2 ชั้น 1 (อยู่ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กับสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

โทร. 02-244-5472-3

โทรสาร. 02-244-5472