ความเป็นมา

          ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๓(๙๐)/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๔  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดทำระเบียบกองทุนสะสมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และคณะทำงานพิจารณารูปแบบการจัดตั้งกองทุนที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศึกษาข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และที่ประชุมมีมติเลือกบริษัทหลักทรัพย์การจัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ มีพิธีลงนามมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นบริษัทจัดการ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ระหว่างประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมทั้งหมด ๒๙ แห่ง

วัตถุประสงค์

          กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการ หลักประกันแก่พนักงานมหาวิทยาลัยในการออมทรัพย์ เมื่อออกจากงาน ทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือถึงแก่กรรม

ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

คู่มือสิทธิประโยชน์